OUR TEAM

Larry DAO HUY LOC

Larry DAO HUY LOC

Giám đốc Phát triển

Roger LE CUONG THINH

Roger LE CUONG THINH

Giám đốc Phát triển

Thomas NGUYEN TOAN

Thomas NGUYEN TOAN

Giám đốc Phát triển

Helen CHUNG HA

Helen CHUNG HA

Giám đốc Phát triển

Jenny LY

Jenny LY

Giám đốc Phát triển

Michael Ho

Michael Ho

Chủ tịch | Việt Nam

Ann Bùi

Ann Bùi

Giám đốc Quốc gia | Việt Nam

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Giám đốc Phát triển

Larry DAO HUY LOC

Larry DAO HUY LOC

Giám đốc Phát triển

Roger LE CUONG THINH

Roger LE CUONG THINH

Giám đốc Phát triển

Thomas NGUYEN TOAN

Thomas NGUYEN TOAN

Giám đốc Phát triển

Helen CHUNG HA

Helen CHUNG HA

Giám đốc Phát triển

Jenny LY

Jenny LY

Giám đốc Phát triển

Michael Ho

Michael Ho

Chủ tịch | Việt Nam

Ann Bùi

Ann Bùi

Giám đốc Quốc gia | Việt Nam

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Giám đốc Phát triển