Our Archive

CorporateConnections (CC) là một nền tảng nhằm tăng tốc các kết nối kinh doanh dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Mỗi chapter của CorporateConnections có 20 buổi họp trong một năm. Mục đích của những buổi họp này là để tạo ra một cấu trúc ở đó các thành viên có thể cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, gặp gỡ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới thông qua những mối quan hệ của thành viên và kết nối với khách mời.

Read More